Tạo dữ liệu CAD cho máy cắt laser

layer-change
Phần mềm, kỹ thuật: CAD, D-CAD

Đổi Layer

Phần mềm, kỹ thuật: CAD, D-CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD, D-CAD

Tạo bản vẽ

Phần mềm, kỹ thuật: CAD, D-CAD