Dự án nhà máy xử lý nước biển MUARA TAWAR, REHEAT-300

Phần mềm, kỹ thuật: 3D, Naviswork

Cable Tray and Cable Route

Phần mềm, kỹ thuật: 3D, Naviswork