Dự án giàn khoan dầu Terengganu Oil & Gas Terminal (TGAST) Development Project

Thiết kế phần điện cho Module, thiết bị Junction Box Schedule Phần mềm, kỹ thuật: CAD Junction Box Schedule Phần mềm, kỹ thuật: CAD Cable Route Phần mềm, kỹ thuật: CAD Cable Route Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Xem chi tiết