Dự án giàn khoan dầu Terengganu Oil & Gas Terminal (TGAST) Development Project

Thiết kế phần điện cho Module, thiết bị

Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Junction Box Schedule

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Junction Box Schedule

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Cable Route

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Cable Route

Phần mềm, kỹ thuật: CAD