Dự án giàn khoan dầu BCPA-3 Bassein Expansion Platform

Thiết kế điện cho module, thiết bị

Phần mềm, kỹ thuật: CAD, 3D

Instrument Support

Phần mềm, kỹ thuật: CAD, 3D
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Junction Box Support

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Junction Box Support

Phần mềm, kỹ thuật: CAD