Dự án giàn khoan dầu Gathering Centres Project (KOC-29, 30)

Thiết kế thiết bị điện cho máy nén khí

Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Junction Box Schedule

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Multi Cable Transit

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Junction Box Schedule

Phần mềm, kỹ thuật: CAD